Projekty - IB:

 

Integrovaný blok

S Doubraváčkem do podzimních zahrad, polí a lesů“

Časové zařazení

září – polovina listopadu

Navrhovaná témata

 

Poprvé ve školce, Moji kamarádi, Naše školka; Můj dům; Podzim na zahrádce; Podzim na poli; Podzimní les; Malíř podzim maluje, Počasí je na draka; Zvířátka se chystají na zimu; Jablíčkové království, Kaštánci, Strašidýlka

 

Záměr bloku

Tento blok je zařazen na začátek školního roku, kdy děti přicházejí - po prázdninách nebo úplně poprvé - do mateřské školy. Kamarádem, který děti bude provázet celým školním rokem, je i skřítek Doubraváček. V tomto bloku se děti seznámí se skřítkem a jeho kamarády a zavítají společně do podzimní přírody. Společně budeme vytvářet pravidla společného soužití a učit se tato pravidla dodržovat. Budeme rozvíjet sebeobslužné a praktické dovednosti, podporovat dětská přátelství, navazování sociálních kontaktů a komunikační dovednosti. Zaměříme se na změny v podzimní přírodě a na plody, co nám podzim přináší. S přírodou se aktivně seznámíme na vycházkách do okolního prostředí.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • postupný rozvoj sebeobslužných a praktických dovedností s přihlédnutím k věku dítěte

 • rozvoj komunikativních dovedností

 • získání relativní citové samostatnosti

 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • osvojování si poznatků a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, podpora přátelství

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí

 • seznamování se s prostředím mateřské školy, s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

 • vytváření povědomí o přírodě, osvojování si poznatků o přírodě a péči o ni

 • osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností při péči o okolí

 • vytváření bezpečného prostředí

 

Vzdělávací nabídka

 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

 • vytváření pravidel společného soužití

 • činnosti vedoucí k rozvoji sebeobsluhy

 • pohybové hry a činnosti, vycházky do okolí

 • činnosti vedoucí k rozvíjení vzájemné komunikace mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými

 • různorodé společné hry a skupinové činnosti umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

 • práce s knihou, obrazovým materiálem

 • manipulace s předměty, třídění

 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii

 • činnosti zaměřené na poznávání prostředí mateřské školy a jejího okolí

 • hudební a hudebně pohybové činnosti

 • výtvarné činnosti zaměřené na období podzimu

 • grafomotorické činnosti (dle grafomotorického plánu)

 • poznávání okolí, výlety do blízkých i vzdálenějších míst

 

Očekávané výstupy

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami zvládat jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony (přiměřeně k věku), uplatňovat základní kulturně hygienické návyky, odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování, respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

 • vést rozhovor, popsat situaci (skutečnou, na obrázku…)poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, porozumět slyšenémuvyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 • mít povědomí o významu životního prostředí

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů,

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije,

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémůdítě ukončující předškolní vzdělávání

 • si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem,

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti,

 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),

 • se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci,

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

 • rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,

 • se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy,

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí,

 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

Činnostní a občanské kompetencedítě ukončující předškolní vzdělávání

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá,

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat,

 • poluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat,

 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

 

 

 

 

Integrovaný blok

Kouzelný čas splněných přání“

Časové zařazení

polovina listopadu – konec února

Navrhovaná témata

 

Mikuláš a čerti; Advent; Dopis Ježíškovi, Vánoce; Tři králové, Zima kolem nás; Počasí; Zimní sporty a radovánky; Řemesa a povolání; Jak se oblékáme; Moje tělo; Zdraví; Jídlo; Karneval; Pohádky, Co už umím, co už znám

 

Záměr bloku:

Blok začíná obdobím před adventem a končí s odcházející zimou. Se skřítkem a jeho kamarády se připravíme na zimu, prožijeme společně advent a vánoční svátky, zimní radovánky a povíme si i něco o zdraví. Na konci se ještě vypravíme do pohádky. Záměrem tohoto bloku je seznámení se s tradicemi u nás i ve světě, rozšíření poznatků o přírodě v souvislosti se zimním obdobím a získání nových poznatků o zdraví a zdravém životním stylu.

 

Dílčí cíle

 • rozvoj pohybových dovedností

 • uvědomění si vlastního těla

 • osvojení si poznatků o těle a zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 • rozvoj tvořivosti

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

 • posilování prosocionálního chování

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • rozvoj schopnosti přijímat základní hodnoty společenství

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur

 • osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 • poznávání jiných kultur

Vzdělávací nabídka

 • pohybové aktivity – hudebně pohybové hry, tanečky

 • lokomoční pohybové činnosti, zdravotní cvičení

 • pohybové aktivity na sněhu – bobování, koulování, hry se sněhem

 • aktivity zaměřené na období adventu, Mikuláše a vánočních svátků (vyrábění v souvislosti s adventem a vánočními svátky, vánoční jarmark, pomoc při výzdobě školky, pečení cukroví…)

 • seznamování se s lidovými zvyky a tradicemi

 • recitace, zpěv, dramatizace

 • příprava vystoupení pro rodiče

 • Mikulášská a vánoční nadílka

 • činnosti zaměřené na prevenci zdravého životního stylu

 • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla, prevence úrazů

 • práce s obrazovým materiálem, s knihou, s encyklopediemi

 • práce s interaktivní tabulí

 • poslech pohádek, příběhů, dokončování příběhů

 • hry zaměřené na rozvoj spolupráce, kooperace

 • tvůrčí činnosti (výtvarné, pracovní) a využití méně tradičních materiálů

 • hry zaměřené na orientaci v rovině, v prostoru

 • hry zaměřené na rozvoj smyslů

 

Očekávané výstupy

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát základní pojmy užívané
  ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, těšit se z hezkých a příjemných zážitků

 • respektovat potřeby jiného dítěte, vnímat, co si druhý přeje či potřebuje

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i s dospělými

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • učit se nová slova a aktivně je používat, naučit se zpaměti krátké texty, projevovat zájem o knížky

 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 • vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 • chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů,

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije,

 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

Kompetence k řešení problémů: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost,

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímáelementární matematické souvislosti,

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svémyšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog,

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím,

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí,

 • se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim,

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých,

 • se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění,

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu

 • a chápe potřebu je zachovávat,

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit,

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

 

 

 

 

 

Integrovaný blok

S Doubraváčkem jdeme naproti sluníčku…“

Časové zařazení

březen – duben

Navrhovaná témata

 

Jaro; Počasí; Upletli jsme pomlázku, Pracujeme na zahrádce; Zvířátka a jejich mláďátka; Květiny; Stromy a keře; Slavíme Velikonoce; Den Země; Ekologie; Čarodějnice, Moje máma a můj táta

 

Záměr bloku

V tomto bloku se seznámíme s jarem a se vším, co k jaru patří. Probudíme společně přírodu ze zimního spánku, seznámíme se s prvními jarními květinami, s proměnami počasí. Oslavíme také tradiční jarní svátky. Budeme se věnovat i zvířátkům a hlavně mláďátkům, která se na jaře rodí, oslavíme „Den Země“ a čarodějnice. Hlavním záměrem tohoto bloku je prohloubení a upevnění poznatků o přírodě, získání nových poznatků z oblasti ochrany přírody a obeznámení se s tradicemi v souvislosti s velikonočními svátky.

 

Dílčí cíle

 • zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

 • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, pohody prostředí

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

 • posilování přirozených poznávacích citů

 • rozvoj paměti a pozornosti, myšlenkových operací

 • rozvoj pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se

 • rozvoj společenského a estetického vkusu

 • osvojení dovedností potřebných k péči o okolí

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Nabídka činností

 • pohybové hry a činnosti

 • vycházky, sportovní chůze

 • smyslové a psychomotorické hry

 • pozorování probouzející se přírody, experimentování a pokusy

 • aktivity a činnosti v souvislosti s velikonočními svátky (tradice, zvyky, výtvarné, hudební a pracovní činnosti, koledy…)

 • manipulace s předměty, práce s knihou, s interaktivní tabulí

 • hry na rozvoj artikulačních a komunikačních dovedností

 • recitace, vyprávění

 • hry na rozvoj orientace v prostoru

 • vycházky a výlety za zvířátky, pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí

 • jednoduché pracovní činnosti na zahradě MŠ – setí, hrabání, zalévání…

 • kooperativní činnosti

 • společenské hry

 • čarodějný týden – činnosti v souvislosti s oslavou tohoto svátku, netradiční sportovní disciplíny

 

Očekávané výstupy

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • rozhodovat o svých činnostech

 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

 • zorganizovat hru

 • spolupracovat s ostatními

 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

 • vyjadřovat se samostatně a smysluplně ve vhodně zformulovaných větách

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • utvořit jednoduchý rým

 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 • zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení,

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije,

 • se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění.

Kompetence k řešení problémů: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocídospělého,

 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích,

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit.

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou,

 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

      samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,

 • se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim, projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

 • rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,

 • se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout,

 

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat,

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky,

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých,

 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky,

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

 

 

 

 

Integrovaný blok

Jedeme naproti k prázdninovým radovánkám“

Časové zařazení

květen – srpen

Navrhovaná témata

 

Moje rodina; Řemesla; Doprava; Les a jeho plody; Hmyz; Bezpečnost; Svátek dětí; Naše vlast - výlety; Cestujeme do světa; Vesmír; ZOO, Prázdniny


 

Záměr bloku

V tomto bloku se budeme věnovat tématům o rodině, oslavíme svátek maminek i svátek dětí. Vydáme se do přírody, budeme zkoumat a objevovat nejen nejbližší okolí, povíme si něco o naší republice i o vesmíru. O prázdninách se budeme věnovat zejména hravým činnostem, převážně ve venkovním prostředí. Seznámíme se s dopravními prostředky, s bezpečností na silnici a budeme se učit, jak se v nebezpečných situacích chovat. Záměrem bloku je rozšířit dětem blízké téma, kterým je rodina, získat nové poznatky o práci a jejím významu, seznámit se s místem, kde žijeme, učit se vyhodnocovat nebezpečné situace, jak se v takových situacích chovat a jak jim případně předcházet.


 

Dílčí cíle

 • ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní a poznatků o znakových systémech a jejich funkci

 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému

 • posilování přirozených poznávacích citů

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s  dětmi i dospělými

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
  o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Vzdělávací nabídka

 • pohybové činnosti zaměřené na rozvoj fyzické zdatnosti (zejména venku, v přírodě), delší pěší chůze

 • relaxační činnosti, dechová cvičení

 • výlety s poznáváním krás ČR (blízké vzdálenější okolí)

 • pobyt na školce v přírodě

 • činnosti směřující k prevenci úrazů

 • oslava svátku matek, svátku dětí

 • návštěva různých míst v obci v souvislosti s tématem o řemeslech, přímé pozorování některých povolání

 • práce s knihou, s obrázky, obrázkové čtení

 • grafomotorické činnosti

 • konstruktivní hry

 • činnosti zaměřené na rozvoj, paměti, pozornosti, postřehu

 • zpěv, hudební hry s využitím netradičních materiálů

 • hry a činnosti zaměřené na rozvoj bezpečnosti, dopravní výchovu

 • hry s přírodninami

 • objevování, zkoumání a experimenty v exteriéru

 

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech, odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 • uvědomovat si své možnosti i limity

 • přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 • zachytit a vyjádřit své prožitky

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že odlišnosti jsou přirozené

 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 • bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování apod.

 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek s ohledem na druhé

 • porozumět běžným projevům citových prožitků a nálad druhých

 • vyjednávat s dětmi i dospělými, domluvit se na společném řešení

 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování, chránit se před ním, bránit se jeho důsledkům

 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami potřeby apod.

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • chápat slovní vtip a humor

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 • rozlišovat některé obrazné symboly, porozumět jejich významu

 • sledovat očima zleva doprava

 • poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat

 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení,

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo,

 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům,

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

Kompetence k řešení problémů: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem,

 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích,

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá

elementární matematické souvislosti.

 

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,

 • se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci,

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,

 • si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky,

 • se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim,

 • se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout,

 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

Činnostní a občanské kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky,

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem,

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá,

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat,

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný blok

S Doubraváčkem do podzimních zahrad, polí a lesů“

Časové zařazení

září – polovina listopadu

Navrhovaná témata

 

Poprvé ve školce, Moji kamarádi, Naše školka; Můj dům; Podzim na zahrádce; Podzim na poli; Podzimní les; Malíř podzim maluje, Počasí je na draka; Zvířátka se chystají na zimu; Jablíčkové království, Kaštánci, Strašidýlka

 

Záměr bloku

Tento blok je zařazen na začátek školního roku, kdy děti přicházejí - po prázdninách nebo úplně poprvé - do mateřské školy. Kamarádem, který děti bude provázet celým školním rokem, je i skřítek Doubraváček. V tomto bloku se děti seznámí se skřítkem a jeho kamarády a zavítají společně do podzimní přírody. Společně budeme vytvářet pravidla společného soužití a učit se tato pravidla dodržovat. Budeme rozvíjet sebeobslužné a praktické dovednosti, podporovat dětská přátelství, navazování sociálních kontaktů a komunikační dovednosti. Zaměříme se na změny v podzimní přírodě a na plody, co nám podzim přináší. S přírodou se aktivně seznámíme na vycházkách do okolního prostředí.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • postupný rozvoj sebeobslužných a praktických dovedností s přihlédnutím k věku dítěte

 • rozvoj komunikativních dovedností

 • získání relativní citové samostatnosti

 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • osvojování si poznatků a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, podpora přátelství

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí

 • seznamování se s prostředím mateřské školy, s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

 • vytváření povědomí o přírodě, osvojování si poznatků o přírodě a péči o ni

 • osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností při péči o okolí

 • vytváření bezpečného prostředí

 

Vzdělávací nabídka

 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

 • vytváření pravidel společného soužití

 • činnosti vedoucí k rozvoji sebeobsluhy

 • pohybové hry a činnosti, vycházky do okolí

 • činnosti vedoucí k rozvíjení vzájemné komunikace mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými

 • různorodé společné hry a skupinové činnosti umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

 • práce s knihou, obrazovým materiálem

 • manipulace s předměty, třídění

 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii

 • činnosti zaměřené na poznávání prostředí mateřské školy a jejího okolí

 • hudební a hudebně pohybové činnosti

 • výtvarné činnosti zaměřené na období podzimu

 • grafomotorické činnosti (dle grafomotorického plánu)

 • poznávání okolí, výlety do blízkých i vzdálenějších míst

 

Očekávané výstupy

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami zvládat jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony (přiměřeně k věku), uplatňovat základní kulturně hygienické návyky, odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování, respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

 • vést rozhovor, popsat situaci (skutečnou, na obrázku…)poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, porozumět slyšenémuvyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 • mít povědomí o významu životního prostředí

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů,

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije,

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémůdítě ukončující předškolní vzdělávání

 • si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem,

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti,

 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),

 • se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci,

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

 • rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,

 • se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy,

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí,

 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

Činnostní a občanské kompetencedítě ukončující předškolní vzdělávání

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá,

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat,

 • poluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat,

 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

 

 

 

 

Integrovaný blok

Kouzelný čas splněných přání“

Časové zařazení

polovina listopadu – konec února

Navrhovaná témata

 

Mikuláš a čerti; Advent; Dopis Ježíškovi, Vánoce; Tři králové, Zima kolem nás; Počasí; Zimní sporty a radovánky; Řemesa a povolání; Jak se oblékáme; Moje tělo; Zdraví; Jídlo; Karneval; Pohádky, Co už umím, co už znám

 

Záměr bloku:

Blok začíná obdobím před adventem a končí s odcházející zimou. Se skřítkem a jeho kamarády se připravíme na zimu, prožijeme společně advent a vánoční svátky, zimní radovánky a povíme si i něco o zdraví. Na konci se ještě vypravíme do pohádky. Záměrem tohoto bloku je seznámení se s tradicemi u nás i ve světě, rozšíření poznatků o přírodě v souvislosti se zimním obdobím a získání nových poznatků o zdraví a zdravém životním stylu.

 

Dílčí cíle

 • rozvoj pohybových dovedností

 • uvědomění si vlastního těla

 • osvojení si poznatků o těle a zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 • rozvoj tvořivosti

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

 • posilování prosocionálního chování

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • rozvoj schopnosti přijímat základní hodnoty společenství

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur

 • osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 • poznávání jiných kultur

Vzdělávací nabídka

 • pohybové aktivity – hudebně pohybové hry, tanečky

 • lokomoční pohybové činnosti, zdravotní cvičení

 • pohybové aktivity na sněhu – bobování, koulování, hry se sněhem

 • aktivity zaměřené na období adventu, Mikuláše a vánočních svátků (vyrábění v souvislosti s adventem a vánočními svátky, vánoční jarmark, pomoc při výzdobě školky, pečení cukroví…)

 • seznamování se s lidovými zvyky a tradicemi

 • recitace, zpěv, dramatizace

 • příprava vystoupení pro rodiče

 • Mikulášská a vánoční nadílka

 • činnosti zaměřené na prevenci zdravého životního stylu

 • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla, prevence úrazů

 • práce s obrazovým materiálem, s knihou, s encyklopediemi

 • práce s interaktivní tabulí

 • poslech pohádek, příběhů, dokončování příběhů

 • hry zaměřené na rozvoj spolupráce, kooperace

 • tvůrčí činnosti (výtvarné, pracovní) a využití méně tradičních materiálů

 • hry zaměřené na orientaci v rovině, v prostoru

 • hry zaměřené na rozvoj smyslů

 

Očekávané výstupy

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát základní pojmy užívané
  ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, těšit se z hezkých a příjemných zážitků

 • respektovat potřeby jiného dítěte, vnímat, co si druhý přeje či potřebuje

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i s dospělými

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • učit se nová slova a aktivně je používat, naučit se zpaměti krátké texty, projevovat zájem o knížky

 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 • vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 • chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů,

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije,

 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

Kompetence k řešení problémů: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost,

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímáelementární matematické souvislosti,

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svémyšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog,

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím,

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí,

 • se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim,

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých,

 • se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění,

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu

 • a chápe potřebu je zachovávat,

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit,

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

 

 

 

 

 

Integrovaný blok

S Doubraváčkem jdeme naproti sluníčku…“

Časové zařazení

březen – duben

Navrhovaná témata

 

Jaro; Počasí; Upletli jsme pomlázku, Pracujeme na zahrádce; Zvířátka a jejich mláďátka; Květiny; Stromy a keře; Slavíme Velikonoce; Den Země; Ekologie; Čarodějnice, Moje máma a můj táta

 

Záměr bloku

V tomto bloku se seznámíme s jarem a se vším, co k jaru patří. Probudíme společně přírodu ze zimního spánku, seznámíme se s prvními jarními květinami, s proměnami počasí. Oslavíme také tradiční jarní svátky. Budeme se věnovat i zvířátkům a hlavně mláďátkům, která se na jaře rodí, oslavíme „Den Země“ a čarodějnice. Hlavním záměrem tohoto bloku je prohloubení a upevnění poznatků o přírodě, získání nových poznatků z oblasti ochrany přírody a obeznámení se s tradicemi v souvislosti s velikonočními svátky.

 

Dílčí cíle

 • zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

 • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, pohody prostředí

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

 • posilování přirozených poznávacích citů

 • rozvoj paměti a pozornosti, myšlenkových operací

 • rozvoj pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se

 • rozvoj společenského a estetického vkusu

 • osvojení dovedností potřebných k péči o okolí

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Nabídka činností

 • pohybové hry a činnosti

 • vycházky, sportovní chůze

 • smyslové a psychomotorické hry

 • pozorování probouzející se přírody, experimentování a pokusy

 • aktivity a činnosti v souvislosti s velikonočními svátky (tradice, zvyky, výtvarné, hudební a pracovní činnosti, koledy…)

 • manipulace s předměty, práce s knihou, s interaktivní tabulí

 • hry na rozvoj artikulačních a komunikačních dovedností

 • recitace, vyprávění

 • hry na rozvoj orientace v prostoru

 • vycházky a výlety za zvířátky, pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí

 • jednoduché pracovní činnosti na zahradě MŠ – setí, hrabání, zalévání…

 • kooperativní činnosti

 • společenské hry

 • čarodějný týden – činnosti v souvislosti s oslavou tohoto svátku, netradiční sportovní disciplíny

 

Očekávané výstupy

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • rozhodovat o svých činnostech

 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

 • zorganizovat hru

 • spolupracovat s ostatními

 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

 • vyjadřovat se samostatně a smysluplně ve vhodně zformulovaných větách

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • utvořit jednoduchý rým

 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 • zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení,

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije,

 • se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění.

Kompetence k řešení problémů: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocídospělého,

 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích,

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit.

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou,

 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

      samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,

 • se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim, projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

 • rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,

 • se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout,

 

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat,

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky,

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých,

 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky,

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

 

 

 

 

Integrovaný blok

Jedeme naproti k prázdninovým radovánkám“

Časové zařazení

květen – srpen

Navrhovaná témata

 

Moje rodina; Řemesla; Doprava; Les a jeho plody; Hmyz; Bezpečnost; Svátek dětí; Naše vlast - výlety; Cestujeme do světa; Vesmír; ZOO, Prázdniny


 

Záměr bloku

V tomto bloku se budeme věnovat tématům o rodině, oslavíme svátek maminek i svátek dětí. Vydáme se do přírody, budeme zkoumat a objevovat nejen nejbližší okolí, povíme si něco o naší republice i o vesmíru. O prázdninách se budeme věnovat zejména hravým činnostem, převážně ve venkovním prostředí. Seznámíme se s dopravními prostředky, s bezpečností na silnici a budeme se učit, jak se v nebezpečných situacích chovat. Záměrem bloku je rozšířit dětem blízké téma, kterým je rodina, získat nové poznatky o práci a jejím významu, seznámit se s místem, kde žijeme, učit se vyhodnocovat nebezpečné situace, jak se v takových situacích chovat a jak jim případně předcházet.


 

Dílčí cíle

 • ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní a poznatků o znakových systémech a jejich funkci

 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému

 • posilování přirozených poznávacích citů

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s  dětmi i dospělými

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
  o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Vzdělávací nabídka

 • pohybové činnosti zaměřené na rozvoj fyzické zdatnosti (zejména venku, v přírodě), delší pěší chůze

 • relaxační činnosti, dechová cvičení

 • výlety s poznáváním krás ČR (blízké vzdálenější okolí)

 • pobyt na školce v přírodě

 • činnosti směřující k prevenci úrazů

 • oslava svátku matek, svátku dětí

 • návštěva různých míst v obci v souvislosti s tématem o řemeslech, přímé pozorování některých povolání

 • práce s knihou, s obrázky, obrázkové čtení

 • grafomotorické činnosti

 • konstruktivní hry

 • činnosti zaměřené na rozvoj, paměti, pozornosti, postřehu

 • zpěv, hudební hry s využitím netradičních materiálů

 • hry a činnosti zaměřené na rozvoj bezpečnosti, dopravní výchovu

 • hry s přírodninami

 • objevování, zkoumání a experimenty v exteriéru

 

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech, odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 • uvědomovat si své možnosti i limity

 • přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 • zachytit a vyjádřit své prožitky

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že odlišnosti jsou přirozené

 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 • bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování apod.

 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek s ohledem na druhé

 • porozumět běžným projevům citových prožitků a nálad druhých

 • vyjednávat s dětmi i dospělými, domluvit se na společném řešení

 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování, chránit se před ním, bránit se jeho důsledkům

 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami potřeby apod.

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • chápat slovní vtip a humor

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 • rozlišovat některé obrazné symboly, porozumět jejich významu

 • sledovat očima zleva doprava

 • poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat

 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení,

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo,

 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům,

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

Kompetence k řešení problémů: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem,

 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích,

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá

elementární matematické souvislosti.

 

Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,

 • se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci,

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.

Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,

 • si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky,

 • se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim,

 • se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout,

 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

Činnostní a občanské kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky,

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem,

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá,

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat,

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).