Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování informací
 

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

 

Mateřská škola stanoví

 

v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě  § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

 

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A 4:

a) jednostranná ................................................................ ….........................................................2 Kč

b) oboustranná .................................................................................................................... .........4 Kč                                               2. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka …..........................................3 Kč

3. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A 4  včetně  úpravy k odeslání ………5 Kč

4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec/škola/školka za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných mateřskou školou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 

1. 1 ks CD ........................................................................................................................... 10 Kč 

2. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

                                                                                                       čl. III. 

               Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

čl. IV.

Ostatní ustanovení

 

1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.

2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést v hotovosti, respektive převodem na bankovní účet mateřské školy.

4. Tento sazebník je platný od 25.5.2018. 

 

V Záboří nad Labem dne 23.5.2018

 

 

                                                                                                                                                              Bc. Pavla Marková

                                                                                                                                              .......................................

                                                                                                                                              ředitelka mateřské školy