GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů a informací - MŠ Záboří nad Labem, příspěvková organizace                        

Správce údajů: Mateřská škola Záboří nad Labem

Kontakty na správce: Bc. Pavla Marková, telefon: 321 781 291, p.a.v.l.i.k@seznam.cz

V rámci povinností, vyplývajících z nařízení EU, jmenovala škola pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec: Mgr. Ondřej Smoček, Habrkovice 2, 285 74 Kutná Hora, +420 734 433 276

 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

GDPR - General Data Protection Regulation


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty.
V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

 

Co je osobní údaj?
 

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

Mateřská škola Záboří nad Labem zastává roli správce osobních údajů
 

Kontaktní údaje správce: Mateřská škola, K Havaji 108, 285 74 Záboří nad Labem
telefon: +420 321 781 291, ms.zabori@seznam.cz, datová schránka: sdskm2k

 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje dětí především v níže uvedených případech:


• přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,


• rozhodnutí ve správním řízení – přijetí a ukončení vzdělávání v MŠ


• povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů dětí),


• agendy kroužků a nadstandartních aktivit MŠ (evidence dětí, fotodokumentace),


• poskytování poradenských služeb v MŠ (logoped, psycholog, zrakový screening),


• podkladů k vyúčtování (jízdné a vstupné dětí, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),


• zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti),


• udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),


• podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z MŠ, zdravotní omezení),


• zajištění školního stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy - diety a alergie),
• plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky - např. omluvné listy),


• prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),


• evidence potřebná ke spolupráci s Unii rodičů

 

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?
 

Existují tyto důvody:


• Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)


• Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)


• Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)


• Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)


• Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • zprávy na doručovací adresu správce,

 

  • datovou zprávou do datové schránky správce,

 

  • osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

 

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Kdo je pověřencem?


Mateřská škola Záboří nad Labem jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:
 

Kontaktní údaje pověřence


titul, jméno, příjmení: Mgr. Ondřej Smoček
Habrkovice2, 284 01 Kutná Hora
telefon: 734 433 276

 

Co poskytuje?


• informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí


• Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR


• Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů


• Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)


• Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad


• Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)


• Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

V Záboří nad Labem dne 24. 5. 2018                             Bc. Pavla Marková, ředitelka MŠ