školní řád školní výdejny

Řád školní výdejny

Při Mateřské škole Záboří nad Labem je zřízena školní výdejna pro děti z mateřské školy a součástí je školní jídelna pro žáky a učitele Základní školy Záboří nad Labem.

Stravování zajišťuje Školní jídelna při ZŠ Týnec nad Labem, dovoz zajišťuje Pečovatelská služba při Městu Týnec nad Labem vlastním vozidlem. Přeprava jídel je v termoportech a várnicích.

Výši úhrady stravného určuje vedoucí školní jídelny po dohodě s ředitelem školy podle vyhlášky č.107/2005 Sb., finanční limit je zpravidla přílohou směrnice o hospodaření školy.

Pracovnice obchodního provozu školní výdejny je přítomna v době od 7,15 do 8,45 hodin - hlavní náplň práce: nákup potravin, pitný režim, příprava svačin MŠ, příprava ke stolování ve školní jídelně, evidence strávníků a hlášení vedoucí ŠJ Týnec nad Labem; a dále v době od 11,15 do 11,45 - hlavní náplň práce: příjem a výdej obědů, mytí nádobí, příprava odpolední svačiny pro děti MŠ, úklid kuchyně.

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je se zákonnými zástupci dítěte stanoven způsob a rozsah stravování. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání se dítě, které je přítomné v době podávání stravy, stravuje vždy. Výjimku tvoří děti se zdravotním omezením, které je nutné doložit lékařem, případně KHS.

Každé dítě má nárok na odebrání jednoho hlavního jídla a dále přesnídávky a svačiny. Stravování se uskutečňuje v době pobytu dítěte v mateřské škole. Z hygienických důvodů je zakázáno odnášet jídlo z mateřské školy domů (s výjimkou 1. dne nemoci). Výjimku tvoří ovoce vcelku: jablko, banán, pomeranč apod., pokud dítě je již syté a další odmítá (vyzvedne se při odchodu z matřské školy).

U výjimečných odchodů dětí po obědě nebude svačina vydána z hygienických i časových důvodů.

Známá nepřítomnost dítěte se hlásí pracovnici obchodního provozu den předem - dítě je odhlášeno ze stravování. Nemá nárok na stravování.

Náhlá nepřítomnost dítěte - zákonný zástupce má 1. den nemoci nárok odnést ve vlastních nádobách stravu domů. Stravu je možné vyzvednout také osobně do 12. hodin ( v nádobách do konce provozu MŠ). Další den nemoci nemá již zákonný zástupce nárok na odnášení stravy dítěte.

Do mateřské školy je zakázáno z hygienických důvodů nosit jakékoliv potraviny a tekutiny z domova, zejména v podobě vlastních svačin.

Žáci základní školy se stravují odděleně ve školní jídelně. Řídí se řádem školní jídelny, za bezpečnost odpovídá pedagogický pracovník základní školy. Stravování těchto dětí probíhá v době od 11,45 do 12,45 hodin, dle rozpisu určeného ředitelkou školy. Pro tyto děti platí stejné zásady při úhradě stravného i dodržování hygienických předpisů.

Tento řád nabývá účinnost dne 1.9.2008                                                          Bc.Pavla Marková, ředitelka MŠ Záboří nad Labem